که تو را دید که در حسرت دیدار دگر نیست 

آری آنجا که عیان است چه حاجت به بیانم؟