گرچه مستیم و خرابیم ، چو شبهای دگر

باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر

امشبی را که در آنیم ، غنیمت شمریم

شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر