فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم

بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم