سودا مپز که آتش غم در دل تو نیست

ماراغم تو برد به سودا تو را که برد؟