من چه گویم یک رگم هشیار نیست

شرح آن یاری که او را یار نیست!