تا گل روی تو دیدم همه گل ها خارند

تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند