صبر پرید از دلم عقل گریخت از سرم

تا به کجا کشد مرا مستی بی امان تو