در عکس خود مشاهده کردم به شوق تو

دیدم تو نیستی، زدم آیینه بر زمین!