بیم هجران در دل معشوق بیش از عاشق است

از گلستان گل پریشان تر ز بلبل می رود!