نمی دانم که را قاصد کنم از محرمان یارب!

به سویش شوق را گر می فرستم دیر می آید