در دهر هر که هست مهیای جنگ ماست

بر روی ما کسی که ناستاد، رنگ ماست!