تو در عالم نمی گنجی ز خوبی

مرا هرگز کجا گنجی در آغوش!