تو را هوای به آغوش من رسیدن نیست

و گر نه فاصله ی ما هنوز یک قدم است