چه گویم؟ از که گویم؟ با که گویم ؟

که این دیوانه را از خود خبر نیست...