زبان شوخ من ترکی و من ترکی نمی دانم

چه خوش بودی اگر بودی زبانش در دهان من !