هشیاریم افتاد به فردای قیامت ،

زان باده که از دست تو نوشیده ام امروز ...