از بس که ناشایسته ام لعل لب پر اشوه اش

با دیگری گوید سخن کزمن برد آرام را