در اندرون من خسته دل ندانم کیست

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست