لیکن چو به می دفع شر از خویش توان کرد

مِی نوشم و با وی بکنم چاره شر را