کامم اگر نمیدهی، تیغ بِکَش مرا بکُش

چند به وعده خوش کُنم، جانِ به لب رسیده را؟