تو لحظه های ماندگار منی

میان عمری که به یاد نمی آورم !