گفته بودی که : بیایم ، چو به جان آیی تو

من به جان آمدم ، اینک تو چرا می نایی؟