ای سیب چرخ‌زنان در مسیر رود

یک شهر تا به من برسی عاشقت شده است