آن چنان زی که بمیری ، برهی

نه چنان زی که بمیری ، برهند