خفتگان را خبر از محنت بیداران نیست 

تا غمت پیش نیاید ، غم مردم نخوری ...