تو روز قیامتی که از تو

زیرو زبر است شهر و بازار...