گوشم شنید قصه ایمان و مست شد

کو قسم چشم؟ صورت ایمانم آرزوست