ماییم که از باده ی بی‌جام خوشیم

هر صبح منوریم و هر شام خوشیم

گویند سرانجام ندارید شما 

ماییم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم