از آتش سودای تو و خار جفایت

آن کیست که با داغ نو و ریش کهن نیست؟!