آمدی قصه ببافی که موجه بروی

در نزن رفته ام از خویش کسی منزل نیست...