در کوی تو معروفم و از روی تو محروم

گرگ دهن آلوده ی یوسف ندریده...