گر تو را با ما تعلق نیست، مارا شوق هست

ور تو را بی ما صبوری هست، ما را تاب نیست!