مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

ز بامی که برخاست، مشکل نشیند