ای دل نگفتمت که به چشمش نظر مکن!؟

کز غم چنان شوی که نبینی به خواب، خواب!