بامت بلند باد که دلتنگی ات مرا

از هر چه هست، غیر تو بیزار کرده است!