غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن،

روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد!