به سامان رسیده است جهان

به گمانم "تو" آرام خوابیده ای...