گرفتم آتش پنهان خبر نمی داری

نگاه می نکنی، آب چشم پیدا را...