خمیازه کشیدیم به جای قدح می

ویران شود آن شهر که میخانه ندارد!