بهزار پرده یدل زدهان بی نشانش

سخنی شنیده ام من که کسی ندیده باشد