هشت جنت به تو عاشق ، تو چه زیبا رویی

هفت دوزخ ز تو لرزان ، تو چه آتشکده‌ای