ما ز رسوایی بند آوازه ایم

نامور شد هر که شد رسوای دل