هر که خود داند و خدای دلش

که چه دردیست، در کجای دلش