کی به انداختن سنگ پیاپی در آب

ماه را می شود از حافظه ی آب گرفت؟!