از ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جور

در سر کوی تو از پای طلب ننشستم