یار من با دگران یار شد افسوس افسوس

رفت و هم صحبت اغیار شد، افسوس افسوس!