چون نیک بدیدم که نداری سر سعدی

بر بخت بخندیدم و بر خود بگرستم...