ما ترک سر بگفتیم تا دردسر نباشد

غیر از خیال جانان در جان و سر نباشد