سر به سر طومار زلفت شرح احوال من است

مو به مو فهمیده ام این مصرع پیچیده را !