با عزیزان درنیامیزد دل دیوانه ام

  در میان آشنایانم ولی بیگانه ام...